Sitemap    
 

Almen undervisning

Eleverne tilbydes undervisning i fagene dansk og matematik. Samfundsfags relevante og aktuelle emner er en fast bestanddel af almenundervisningen.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og sociale forudsætninger, og eleven kan enten deltage i fællesundervisningen eller hvis der er behov for det, få undervisning i mindre hold. Der undervises to en halv time inklusiv pauser. Undervisningen foregår på hold fra ca. 4 op til 18 elever. Eleven kan vælge at få undervisning mere end en gang om ugen, hvis man er motiveret og har et mål, man vil nå – ex. bestå optagelsesprøven til teknisk skole, hf eller andet. Lektier bruger vi ikke, hvis ikke eleven selv vil.

Undervisningen er et tilbud – altså noget man selv vælger – derfor er eleven medansvarlig for sin egen indlæring. Det ser måske umiddelbart svært ud, men det er det ikke. For al undervisning tager jo sit udgangspunkt i, hvad eleven kan og magter og ikke i, hvad eleven ikke kan og ikke magter. Så når eleven starter på PNVJ, bliver man screenet i dansk og matematik samt arbejdshukommelse og læringsstile. Derefter tager vi os en snak om, hvordan det har været indtil nu at ”gå i skole”, om ”yndlingsfag og hadefag”, at have klassekammerater igen, om hvad eleven gerne vil blive bedre til, hvad man måske gerne vil i fremtiden samt evt. mål med uddannelse, og alt det andet som både eleven og læreren kan bruge til at gøre tilbuddet så godt som muligt. Eleverne kan få stor indflydelse på indholdet af undervisningen, hvis de vil bidrage med tiltag, emner og ideer, som kan være motiverende og rettet efter elevernes mål.

Dansk handler bl.a. om at kunne skrive og læse, men det handler også om at lære nye ord, at kunne sætte et komma og stave rigtigt og at kunne formulere sig skriftligt, samt at kunne diskutere på en respektfuld måde. Ja og så handler det også om at kunne bruge computer og it som et arbejdsredskab.

Matematik er videnskab og en måde at se verden på. Matematik er tal, gangetegn, brøkstreger, ligninger, tabeller, rumfang, arealer og kilogram og kilometer og meget andet. Matematik er for nogen det værste i verden for andre det bedste. Men et er sikkert vi bruger hele tiden matematikken til et eller andet. Ja og så er matematikken også regneark på computeren, lommeregnere, passer og vinkelmålere.

Engelsk undervises der ikke specifikt i. Der er tilbud, som et supplement til almenundervisningen, om at få tekster og opgaver, som man kan arbejde med for at holde sine kundskaber ved lige og udvikle sine færdigheder med sproget.

Samfundsfag er en integreret del af almenundervisningen. Relevante emner og tidsaktuelle spørgsmål og nyheder tages op i hverdagens undervisning. Etiske spørgsmål og dilemmaer behandles respektfuld og diskuteres som en del af undervisningen. Den almene dannelse og at danne eleverne til gode demokratiske samfundsborgere er væsentlige dele af hele skolens virke. Vi underviser i demokrati og med demokrati.
 
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108