Sitemap    
 

STU

 
logo
 

STUDIEORDNING

STULinjen

Produktionsskolen Nordvestjylland

Version 1.2, revideret d. 29.08-2017 Elevinformation 2 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

Indhold

1. Formål: ............................................................................................................................................. 3

2. Målgruppe ........................................................................................................................................ 3

3. Indhold og målsætninger ................................................................................................................. 3

3.1 Undervisningsforløb ................................................................................................................... 5

3.2 Almen undervisning ................................................................................................................... 5

3.3 Særlige undervisningsforløb - eksempler .................................................................................. 6

3.4 Praktik ........................................................................................................................................ 6

4. Struktur på STU ................................................................................................................................ 6

4.2 Afklaringsforløb på 12 uger ........................................................................................................ 7

4.3 STU Den personlige udvikling .................................................................................................... 8

4.4 STU Den sociale udvikling .......................................................................................................... 8

4.5 STU Samfundet omkring mig ..................................................................................................... 8

5. Pædagogik og didaktik på STU-Uddannelsen .................................................................................. 9

6. Afslutning – bevis for gennemførelse .............................................................................................. 9

7. Værkstederne ............................................................................................................................. 10

7.1 Kreativ Håndværk ..................................................................................................................... 10

7.2 Metallinjen .............................................................................................................................. 10

7.3 Byg, bolig og miljø .................................................................................................................... 11

7.4 Jordbrug mad og sundhed. ...................................................................................................... 12

7.5 Kantine - Køkken ...................................................................................................................... 13

7.6 Kamoon .................................................................................................................................... 14

8. Bilag: ........................................................................................................................................... 15

8.1 skoleskema ............................................................................................................................... 15 3 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

1. Formål:

Lov om Uddannelse for unge med særlige behov

§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU-Uddannelsen er oprettet efter Lov 564 af 2007 med ændringer i 2013, 2014 og 2015 om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

Formålet med den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov for Produktionsskolen Nordvestjylland er, at give disse unge bedre forudsætninger for at blive mere selvstændige i forhold til eget liv og fritid samt at støtte dem i udviklingen af faglige og sociale kompetencer, der kan bruges i forhold til senere erhverv eller uddannelse.

STU-Uddannelsen på Produktionsskolen Nordvestjylland skal med andre ord bidrage til at gøre eleverne klar til et voksenliv/arbejdsliv med ansvar og pligter og med frihed og muligheder.

2. Målgruppe

Lov om Uddannelse for unge med særlige behov § 1.

Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov.

Målgruppen for STU på Produktionsskolen Nordvestjylland er unge mellem 16 og 25 år, som er psykisk udviklingshæmmede, har en erhvervet hjerneskade, har autismespektrumforstyrrelser, har ADHD eller som er bogligt svage eller sent udviklede osv.

3. Indhold og målsætninger

Som STU-elev på Produktionsskolen Nordvestjylland vil forløbet udspringe af skolens eget STU-værksted. Man kan gennem forløbet blive koblet op på andre af skolens værksteder1 som en del af intern skolepraktik og læring af værkstedselementer. Undervisningen er bygget op omkring skolens værksteder, det vil sige, at eleverne indgår individuelt eller på hold i den undervisning og produktion, der er på værkstederne.

1 Læs om vores værksteder bagerst i studievejledningen. 4 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

Indhold:

Værkstedernes produktion er bygget op omkring reelle produktioner, hvor læring sker gennem deltagelse i forpligtende arbejdsfællesskaber. På værkstederne undervises eleverne i brug af relevante maskiner, værktøjer samt korrekt behandling af materialer og håndtering af produkterne. Opgaverne tager udgangspunkt i bestillinger fra kunder, produkter til afsætning ved særlige arrangementer eller arbejdsopgaver på skolen. Ud over produktionsopgaverne undervises eleverne teoretisk og praktisk i "det gode arbejdsmiljø" – psykisk såvel som fysisk.

I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte elev og de teoretiske fag bygges på efter behov. Dvs. opgavernes sværhedsgrad og forskellighed fordeles med hensyntagen til den enkelte elevs standpunkt og udvikling.

Ud over produktionen på værkstederne tilbyder Produktionsskolen Nordvestjylland almen undervisning i dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, ligesom eleven har mulighed for at vælge motion i løbet af ugen. Der vil være mulighed for at aflægge skriftlige eksamener i samarbejde med Holstebro Ungdomsskole.

Skolen lægger stor vægt på vejledning og elevinddragelse, blandt andet modtager alle elever kontinuerlig vejledning og der holdes morgenmøder på værkstederne hver dag. Formålet med morgenmøderne er at planlægge dagens arbejde/aktiviteter. Endvidere giver møderne råderum for, at eleverne kan komme til orde og diskutere i små grupper. Morgenmøderne er med til at synliggøre den demokratiske proces, hvor den enkelte elev er en del af en social gruppe.

Indholdsmæssigt vil eleven skulle have fokus på udvikling/optræning af evnen til arbejde eller uddannelse. Fokuspunkterne for eleverne og deres uddannelsesplan vil, med udgangspunkt i en individuel vurdering, have fokus på en Real Kompetence Afklaring, der også sikrer, at afdække de faglige værkstedskompetencer.

Forløbene er individuelt sammensat, udspringende i den forløbsplan der indgås med vejlederen/værkstedslederen ved indskrivningssamtalen, hvor det tydeligt klargøres, hvilke barrierer og udviklingsområder der skal arbejdes med. Der vil i alle indsatsområder omkring forløbet (de faglige, sociale og personlige kompetencer) være fokus på tilknytning til arbejds- og uddannelsesmarkedet.

Eleven vil i dagligdagen møde de samme krav, som der stilles på enhver anden arbejds- og uddannelsesplads og det er i mødet med disse kulturer, at der aktivt vil blive arbejdet med elevernes mål i uddannelsesplan under de særlige tilrettelagte rammer.

Vi tror på, at netop mødet med produktionsskolens arbejdspladskultur og den særlige pædagogiske tilgang, medarbejderne på Produktionsskolen Nordvestjylland har til den enkelte, vil kunne understøtte og rumme gruppen af de svageste elever. 5 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

De konkrete punkter, der arbejdes med er:

• Mødestabilitet og fremmøde• Arbejds- og værkstedskompetencer og proces, herunder:
• Arbejdsrytme
• Ordenssans• Præcision, kvalitet og produktfejlsøgning
• Produktiv indsats
• Instruktion• Planlægnings- og beslutningsevner
• Koncentration og opmærksomhed
• Indstilling til arbejde og uddannelse
• Selvstændighed, motivation og initiativ
• Sociale kompetencer i forhold til arbejde, herunder:
• Samarbejdsevne• Personlig fremtræden, herunder de signaler deltageren sender til omverdenen med sin stil, sit sprog, osv.
• Evnen til selv at træffe gode/rigtige valg i livet. Der lægges stor vægt på at opbygge selvtilliden hos den enkelte: "Du kan rigtig meget, der er bare noget, du ikke har lært endnu"
Succeskriterier og målsætning:

Gennem en målrettet tværfaglig indsats:

• At eleven vil have opnået en afdækning af sine arbejds- og værkstedskompetencer.• At eleven erhverver kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet• At eleven får afdækket det faglig niveau i dansk, matematik og IT
• At eleven afprøves i forhold til arbejdsmarkedet• At eleven opnår kompetencer til at forbedre sin arbejds- og uddannelsessituation
3.1 Undervisningsforløb

Ud over værkstedsundervisningen vil alle STU-elever blive tilbudt undervisning i relevante temaer som blandt andet: Nem-Id, etik og moral, arbejdspladslære, sundhed og kropbevidsthed, kultur og traditioner m.m. Efter hvert tema vil STU-eleven modtage et bevis for at have deltaget i undervisningen.

3.2 Almen undervisning

Den enkelte elev tilbydes, efter behov, kompenserende specialundervisning. Undervisningen kan være dansk, matematik, fremmedsprog, samfundsfag, IT eller andre almene fag, som kan støtte 6 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

elevens fremtidige erhverv eller uddannelse. Elevens almenfag skrives ind i undervisningsplanen og eleven får et individuelt skema, hvor det fremgår, hvilke fag han eller hun skal have og hvornår.

3.3 Særlige undervisningsforløb - eksempler

Et særligt undervisningsforløb kan være drama, som kan handle om at udtrykke sig, om tillid, om at overvinde sig selv, om at mærke sin krop eller noget andet. Et særligt undervisningsforløb kan også være et tema om mad og natur, hvor vi opholder os ude, bevæger os, finder sjove ting til værkstederne og laver mad over bål.

3.4 Praktik

Vi vægter højt, at STU-eleven har mulighed for at blive erhvervstrænet og afprøve opnåede kompetencer. Derfor vil vi løbende gennem STU-forløbet tilbyde eleven støtte i forhold til at finde praktikpladser. Udover at STU-eleven i en ekstern virksomhedspraktik får mulighed for at afprøve sine kompetencer, giver praktikken også eleven mulighed for at afdække, inden for hvilket område eleven ser sin fremtidige beskæftigelse.

4. Struktur på STU

Produktionsskolen Nordvestjyllands STU kan tilbyde op til et 3-årigt uddannelsesforløb eller dele deraf. Uddannelsen foregår hovedsageligt på skolens værksteder, i virksomhedspraktik samt igennem forskellige individuelle- og holdundervisningsforløb.

Der er tre hovedtemaer, som kombineres med de faglige og almene mål fra undervisning, værksted og praktik. De tre hovedtemaer udspringer af MILIFE2, som tager sit udgangspunkt i den 7 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

personlige, sociale udvikling og samfundet omkring os. I praksis er der flydende grænser mellem temaerne, men der fokuseres primært på det personlig, det sociale og det samfundsmæssige. I den generelle undervisning/de generelle forløb vil der selvfølgelig sideløbende indgå elementer fra alle tre hovedtemaer.

MILIFE udspringer fra en almindelig menneskelig oplevelse - og måske en filosofisk betragtning. Nogle vil nogle muligvis argumentere for, at læring ikke kan afsluttes og dermed ikke målsættes. Men vi er helt overbeviste om, at vi kan – og oftest skal – sætte mål for læring. Også når emnet er personlig og social kompetenceudvikling. Problemet er nemlig, at når vi ikke sætter mål for vores læring, ved vi aldrig, hvornår vi har gjort det godt nok.

Det første mål er ofte et mål motiveret af eksterne faktorer som fx anerkendelse fra andre. Det andet er som regel et mål, der bygger på en indre motivation. Al forskning viser, at den indre motivation er den stærkeste drivkraft hos mennesker. Derfor arbejder skolens undervisere med MILIFE. Vi ønsker, at eleverne finder deres indre motivation og mission med at ville tilegne sig MILIFE og bruge det der, hvor de er.

4.1 Dagligdag på STU/skolen.

Alle STU-elever følger bekendtgørelsen i forhold til 840 timer om året og 4,2 time pr. praktikdag. Skolen planlægger forskellige aktiviteter i løbet af året. Disse har indflydelse på elevens ugentlige timetal. (Se venligst bilag: "skoleskema")

4.2 Afklaringsforløb på 12 uger

Der er mulighed for at indlægge et afklaringsforløb ved opstart på STU. Ved indskrivningen starter eleven på det indlagte afklaringsforløb gennem sit primære STU-værksted, som bliver elevens base på skolen.

2Henvises til http://mi-life.dk/

På værkstedet får eleven en værkstedslærer, der sammen med eleven bruger 12 uger på at afdække elevernes interesser og kompetencer. 8 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

I afklaringsforløbet vil der blive set på både faglige, sociale og personlige kompetencer. Der vil være fokus på elevernes ressourcer og udviklingspotentiale inden for de forskellige kompetenceområder. Eleven bliver ligeledes introduceret til at arbejde med egen læring gennem portfolio-arbejde. Portfolio-arbejdet vil være gennemgående gennem hele STU forløbet.

Ved slutningen af afklaringsforløbet vil der blive udarbejdet en uddannelsesplan sammen med STU-vejlederen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Uddannelsesplanen beskriver de overordnede mål for elevens uddannelse og den vil danne grundlag for en mere detaljeret undervisningsplan. Undervisningsplanen beskriver de konkrete fag, værksteder og indhold, som eleven skal tilbydes.

4.3 STU Den personlige udvikling

Gennem STU-forløbet bliver eleverne tilknyttet et værksted og får almen undervisning efter behov. Dette vil være beskrevet i undervisningsplanen. Nøgleordet i STU er den personlige udvikling og personlige kompetencer med udgangspunkt i MILIFE. Her arbejdes på tværs af værksted, almene fag og praktik.

Her kan eleven kan blive klog på sig selv, passe på sig selv og sin krop, men også mere konkret lære at udtrykke ønsker, drømme og holdninger. Eleven vil blandt andet også arbejde med, hvad det er for et samfund, vi lever i. Hvorfor vi har regler og love, hvorfor vi stemmer til valg, hvad et parti og en politiker er, hvad en kommune er og hvad den gør, og hvor man får penge fra til at købe ting.

De faglige mål beskrives for hver enkel elev af værkstedslæreren og læreren i almenfagene og de sociale og personlig mål beskrives af alle lærere og pædagoger, som eleven har kontakt med. Hovedansvar for planen ligger hos kontaktlæreren.

4.4 STU Den sociale udvikling

Gennem STU-forløbet skal der fortsat være fokus på de målsætninger, der er beskrevet for den enkelte. Nøgleordet er "Den sociale udvikling" med udgangspunkt i MILIFE. Her fokuseres på elevens kompetencer i forhold til at omgås andre: sprog og sprogbrug, at overholde aftaler, at vise interesse og spørge til andre, at lytte og mange andre relaterede opgaver.

Fokus på den sociale udvikling kombineres med de faglige mål, der er for værkstedet, almenundervisningen og praktikken.

4.5 STU Samfundet omkring mig

Som en del af STU skal der oparbejdes afklaring på værkstederne og eleven skal også i praktik. Hovedtemaet er her "Samfundet omkring mig" med udgangspunkt i MILIFE.

Der lægges stor vægt på at flytte hjemmefra, det at bo alene – opøve rutiner og indgå i et

sundt forenings- og fritidsliv. Elementer fra de andre hovedtemaer inddrages, så der bliver tale 9 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

om en helhedsorienteret undervisning.

Kontaktlæreren beskriver elevens aktuelle ressourcer i forhold til faglige, sociale og personlige målsætninger og elevens udviklingspotentiale beskrives.

Elevens videre uddannelses- eller erhvervsperspektiv beskrives og der arbejdes frem mod, hvor eleven vil bo, arbejde eller videreuddanne sig, så eleven er klar til at afslutte sin STU og begynde på et nyt kapitel i sit liv.

I perioden januar til marts afholdes der hvert år en konference med hver enkelt elev. Her evalueres målsætninger og trivsel og der iværksættes ændringer, hvis det skønnes nødvendigt.

Der følges op på uddannelsesplanen efter behov og mindst en gang om året

5. Pædagogik og didaktik på STU-Uddannelsen

Der tages altid udgangspunkt i den enkelte og vi har en kognitiv, anerkendende pædagogisk tilgang til vore elever. Med udgangspunkt i den relation, vi opbygger til den enkelte og den neuropædagogiske viden, arbejder vi ud fra elevens nærmeste udviklingszone med fokus på elevens ressourcer. Både indhold og niveau gennem MILIFE lægges efter, at den enkelte elev vil blive udfordret og ikke keder sig, men også så den enkelte har mulighed for at opfylde sit potentiale og ikke overudfordres.

Vi bruger i høj grad visualisering og struktur. Hver elev har sin egen uddannelsesplan og vi tydeliggør opgavers indhold og formål for dermed også at arbejde med den enkeltes motivation som et pædagogisk redskab.

Mange elever vil have et behov for at gøre og røre. Det vil sige, at de skal bevæge sig, mærke, føle for at lære og dette tages der udgangspunkt i både på værkstederne, i almenundervisningen og i praktikken. Det hele vil være med udgangspunkt i uddannelsesplan og undervisningsplan.

6. Afslutning – bevis for gennemførelse

Ved afslutning af det 3-årige forløb vil der blive afholdt en dimission og hver elev vil modtage et kompetencepapir, der beskriver, hvad den enkelte har gennemgået i løbet af uddannelsen og hvilke kompetencer, eleven har opnået ud fra målene på uddannelsesplanen. 10 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

7. Værkstederne

Størstedelen af undervisningen på Produktionsskolen Nordvestjylland foregår på værkstederne. Fælles for alle vores værksteder er, at det er målet, at eleven, gennem praktisk undervisning og arbejde, tilegner sig faglige, sociale og personlige kompetencer.

Eleverne undervises endvidere i det gode arbejdsmiljø både psykisk og fysisk, ligesom eleven modtager undervisning omkring arbejdsmarkedsforhold og samarbejdslære.

7.1 Kreativ Håndværk

På Kreativ Håndværk er der mulighed for at afprøve og dygtiggøre sig inden for det kreative håndværk. Eleverne får mulighed for at få fx et bredt kendskab til forskellige materialer, syning, tilretning af "skabeloner" mm.

På værkstedet arbejdes der blandt andet, efter bestilling, med større og mindre syopgaver. Eleverne tegner og syr blandt andet kostumer til byens årlige børnemelodi-grandprix, ligesom eleverne også undervises i at rengøre og vedligeholde værkstedets redskaber fx symaskiner, overlockere, strygejern, pressere mm.

gennem opgaverne på værkstedet kan eleven øve sig i at være præcis, at koncentrere sig og samarbejde med andre.

7.2 Metallinjen

Metallinjen består primært af arbejde med metal på værkstedet. Afdelingerne arbejder tæt sammen, da der ofte produceres produkter på tværs af værkstederne.

På værkstedet kan eleven lære at svejse, save, valse, bore og skærebrænde i metal. Eleven får også mulighed for at lære at bruge vinkelsliber, bukmaskine samt håndværktøj. Eleven får kyndig vejledning og undervisning under arbejdet, ligesom de lærer om oprydning på værkstedet. 11 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

Dette er eksempler på områder, eleven får kendskab til med integreret undervisning på værkstedet:

• Tegningslæsning og forståelse
• Regning i praksis
• Forskellige materialers anvendelsesmuligheder
• Brug af maskiner og håndværktøj
• Sikkerhed ved brug af maskiner
• Vedligeholdelse af maskiner
• Udregning af priser og udskrivning af regninger, hvor det er muligt7.3 Byg, bolig og miljø

Byg, bolig og miljø linjen tager sit udgangspunkt i at lære eleven den mest nødvendige tekniske og faglige kunnen samt at indgå i praktiske opgaveløsninger, som man kan bruge i hverdagen. Eleverne lærer også at indgå i et arbejdsfællesskab og herigennem udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Arbejdsopgaverne er meget varierede og har forskelligt omfang fra opgave til opgave. 12 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

På Byg, bolig og miljø linjen er der bla. mulighed for at stifte bekendtskab med malerarbejde, mindre tømrer/snedkerarbejde, fliselægning, reparation af cykler, opsætning af lamper, montering af antennekabler etc. Der udføres små kundeopgaver, hvor eleverne er med hele vejen. Eleverne oplæres individuelt efter kvalifikationer og fremtidsønsker og opnår en styrkelse af den teoretiske og faglige viden samt praktiske færdigheder. Alle skal gennemgå §17 arbejdsmiljøuddannelsen.

Gennem ejendomsservice holder man skolens udearealer og laver småreparationer samt vedligeholdelsesopgaver. På værkstedet lærer eleven at bruge forskellige redskaber og vedligeholde disse. Derudover lærer eleven om vedligeholdelse af blandt andet trævinduer, tagrender mm. På linjen indgår der også andre "pedelopgaver" såsom skiftning af blandingsbatteri, indvendigt malerarbejde mm.

7.4 Jordbrug mad og sundhed.

I undervisningen på denne linje arbejder vi meget med planter i skolens store drivhus. Her får eleven indblik i vanding, gødning og i at omplante de forskellige vækster.

En vigtig del af arbejdet går ud på at planlægge produktionen, så planterne er klar til salg, når kunderne er interesserede i at købe dem. 13 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

Vi sår og opformer alle former for planter med henblik på salg. Eleven lærer om de forskellige planter og deres særlige egenskaber samt hvordan man skal gøde, vande og beskære dem. Eleven får også en viden om forskellige dyrkningsmetoder, maskiner og andre tekniske hjælpemidler.

Der kan også være tale om generel vedligeholdelse af skolens grønne områder, arbejdsopgaver udenfor huset, etablering af køkkenhave, podning af frugttræer. På linjen lærer eleven at bruge forskellige redskaber og vedligeholde disse, f.eks. græsslåmaskiner, mindre buskryddere, hækkeklippere mm.

Eleverne på Jordbrug mad og sundhed har fast pasningsordning af alle skolens dyr minimum en dag om ugen. Der vil i perioder blive mulighed for at arbejde med det kreative på forskellig vis.

7.5 Kantine - Køkken

I kantinen får eleven opgaver i forhold til, at anrette og tilberede lettere retter, bagning af brød til skolens elever og lærere samt rengøring. Derudover lærer eleven at servicere til møder samt oprydning efter frokost.

I Køkkenet på skolen er der mulighed for at afprøve og dygtiggøre sig inden for ernæringsbranchen, med primært fokus indenfor madlavning, anretning af mad og servering.

Eleven får mulighed for at få et bredt kendskab til forskellige opgaver vedr. køkkendriften. Herunder hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Skolen leverer dagligt mad til skolens elever og gæster. Flere gange om ugen har skolen gæster. Derudover er der jævnligt diverse selskaber og arrangementer på skolen, som eleverne på køkkenværkstedet deltager i planlægningen og udførelsen af. Der arbejdes desuden med teknisk kendskab og beherskelse af redskaber og maskiner i forhold til køkkenet. 14 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk

7.6 Kamoon

I kamoon-køkkenet produceres der mad til mellem 50 og 100 personer hver dag. Det er alt fra forskellige frokostretter, som bestilles over kamoons hjemmeside samt dagens retter, der serveres i Kamoons restaurant.

Eleven får opgaver i forhold til at anrette og tilberede bestilte retter, bagning af brød m.m. samt rengøring. Derudover lærer eleven at servicere i restauranten samt oprydning efter gæsterne.

I Kamoon er der mulighed for at afprøve og dygtiggøre sig inden for ernærings- og tjenerbranchen, med primært fokus indenfor madlavning, anretning af mad og servering.

Eleven får mulighed for at få et bredt kendskab til forskellige opgaver vedr. køkkendriften. Herunder hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Skolen leverer dagligt mad til bestillinger og gæster. Der arbejdes desuden med teknisk kendskab og beherskelse af redskaber og maskiner i forhold til køkkenet. 15 Skivevej 112 tlf: 96630108 7500 Holstebro mail: pnvj@pnvj.dk CVR: 10074592 hjemmeside: www.pnvj.dk 8. Bilag:
 
8.1 skoleskema

 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 start 8.00 start 8.00 start 8.00 start  8.00 start
10.00-10.20 pause 10.00-10.20 pause 10.00-10.20 pause 10.00-10.20 pause 10.00-10.20 pause
11.45-12.15 frokost
11.45-12.15 
frokost
11.45-12.15 frokost 11.45-12.15 frokost 11.45-12.15 frokost
13.20-13.35 pause   pause efter behov    
15.10 slut 12.20 slut 13.45 slut 12.20 slut 13.10 slut
         
         

 
 
 

 

 [1] Læs om vores værksteder bagerst i studievejledningen. Studievejledningen kan du downloade i menuen til venstre.
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108