Sitemap    
 

Udslusningsstrategi

  

Udslusning fra Produktionsskolen Nordvestjylland foregår i samarbejde med eleven, værkstedslederen og UU-vejlederen.

Produktionsskolen Nordvestjylland har et bredt sammensat tilbud af aktiviteter indenfor følgende værksteder: køkken /kantine, håndværk og natur, kultur og friluftsliv, pædagogik og sundhed, metal, grøn og service.

Mangfoldigheden i værkstedstilbuddet sikrer motivation og engagement hos elever med forskellige interesser og øger den enkelte elevs udviklingsmuligheder.

På alle værksteder og i skolens fællesaktiviteter arbejdes der med at udvikle kompetencer som rækker ud over det faglige, således at eleverne rustes bredt til at deltage i uddannelse, job og samfundsliv.

I praksis er vejledningsansvaret uddelegeret til værkstedslærerne, idet vejledningen af såvel faglige som personlig og social karakter hænger snævert sammen med undervisningssituationerne.

Udover den daglige vejledning på værkstederne er der hvert kvartal afsat individuelle vejledningssamtaler med den enkelte elev.

Undervisningen og vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs stærke sider og planlægges individuelt inden for skolens rammer.

    

Elevens mål for produktionsskoleopholdet og for tiden efterfølgende noteres i en individuel handleplan. Her beskrives også ting, der sættes i værk for at nå målene, samt punkter i øvrigt, som er vigtige i forbindelse med elevens forløb på skolen.

Skolen anvender praktikker i offentlige op private virksomheder som led i afklaring og udslusning, ligesom der løbende arrangeres virksomhedsbesøg, hvor man får indsigt i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer udenfor skolens rammer.

Der tilbydes undervisning i dansk og matematik – og andre relevante fag, f. eks. teori i forbindelse med kørekort, samfundsfag især hæftet op på demokratiske rettigheder og pligter.

Skolen benytter desuden muligheden for undervisning under anden lovgivning, med erhvervsskoler, handelsskoler mv. og kombinationsforløb på erhvervsuddannelserne.

Der afholdes en udslusningssamtale med eleverne og de får et produktionsskolebevis i forbindelse med afslutning af forløbet på skolen. Ved disse samtaler drøftes det blandt andet om eleven:

  • er mødestabil
  • har flair for produktionen på det pågældende værksted
  • besidder positive menneskelige egenskaber
  • kan lære teori
  • kan lære teknik
  • kan tåle kritik
  • tør tage et ansvar
  • tror på sig selv
  • mål for fremtiden

Skolen har et velfungerende samarbejde med lokalområdets UU, EGU samt STU-vejledere. Disse inddrages i udslusningsfasen. Produktionsskolen Nordvestjylland underviser i hvordan en jobansøgning udfærdiges og informere om, hvordan en ansættelsessamtale kan/skal foregå.

Tre til fire måneder efter at eleven er stoppet tager skolen kontakt til virksomheden/uddannelsesinstitutionen som opfølgning på eleven.

Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108