Sitemap    
 

Vedtægter

 
logo
 
Vedtægter for Produktionsskolen Nordvestjylland
 

Kapitel 1. Skolens navn, hjemsted og formål.

§ 1. Skolens navn er Produktionsskolen Nordvestjylland.

Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig.

Skolens hjemsted er Lemvig Kommune, hvis kommunalbestyrelse godkender skolens vedtægter.

 
§ 2. Skolens formål er at drive produktionsskolevirksomhed i henhold til lov om produktionsskoler.


Kapitel 2. Bestyrelsens sammensætning

§ 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer med stemmeret samt 2 medlemmer uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

Et  medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune. Endvidere udpeger Lemvig Kommune et medlem uden stemmeret.

Et medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i både Holstebro og i Struer Kommuner.

Således det udpegede medlem fra Struer Kommune har stemmeret i de to første år af hver valgperiode

og det udpegede medlem fra Holstebro Kommune har stemmeret de to sidste år i valgperioden. 

Det kommunalbestyrelsesmedlem, der i valgperioden ikke har stemmeretten deltager i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

Et medlem udpeges af Dansk Arbejdsgiverforening.

Et medlem udpeges af LO.

Et medlem udpeges af medarbejderne på Lemvig Produktionsskole.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år og er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 4. Deltagernes råd, jf. lovens § 6 a, har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen uden stemmeret.

Kapitel 3. Bestyrelsens og lederens opgaver og ansvar

§ 5. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse. Den daglige administration varetages af skolens leder, der har det pædagogiske ansvar.

§ 6. Kun stemmeberettigede medlemmer, der har bopæl i Lemvig Produktionsskoles hjemstedkommune er valgbar til formandsposten.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der skal indeholde regler om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog stk. 7. I tilfælde af stemmelighed er formandens og evt. ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og repræsentanten for deltagernes råd kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf. Bestyrelsen kan endvidere fastsætte generelle regler herom i forretningsordenen.

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger og indholdet af disse. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen skal efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor og varetager i øvrigt de opgaver, bestyrelsen er ansvarlig for i henhold til lov om produktionsskoler.

Stk. 7. Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægterne, om køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt om nedlæggelse kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor på to hinanden følgende bestyrelsesmøder. Ændring af vedtægterne skal endvidere godkendes af Lemvig kommune, jf. § 1.

§ 7. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. gælder for bestyrelsen, skolens leder og andre ansatte ved skolen.

Kapitel 4. Skolens drift

§ 8. Skolens virksomhed finansieres ved offentlige tilskud bl.a. efter lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse. Skolen kan herudover have indtægter fra undervisning og anden virksomhed udbudt som indtægtsdækket virksomhed.

Stk. 2. Lemvig kommune yder mindst 1/2 af grundtilskud til skolen.

Stk. 3. Struer kommune yder mindst   1/3 af grundtilskud til skolen.

Stk. 4. Holstebro kommune yder mindst 1/3 af grundtilskud til skolen.

Kapitel 5. Tegningsret

§ 9. Skolen tegnes udadtil af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens forpligtelser.

Kapitel 6.Ophør

§ 11. Bestyrelsen træffer beslutning om skolens ophør. Beslutningen træffes på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. På det første møde skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for beslutningen om nedlæggelse af skolen. På det andet møde skal mindst halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemme for beslutningen om nedlæggelse af skolen.

Stk. 2. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt.

Stk. 3. Eventuelle overskydende midler skal anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.


Vedtægter behandlet og godkendt på bestyrelsesmøderne den 4/3-2013        

og den 22/4-2013     

 

 

Kenneth Bro                                                  Hanne Ebbesen

 

Torben Jensen                                               Ole Andersen

 

Vagn Thode                                                   Chresten Maarupgaard

 

Mads Jakobsen


Behandlet og godkendt på kommunalbestyrelsesmøde i Lemvig Kommune den 29/5-2013
 

 
 
logo 
 
Tillæg til vedtægten for Lemvig Produktionsskole, som er godkendt af Lemvig Kommunes kommunalbestyrelse den 29/5-2013.

 
Vedtægtens §1 har fremover følgende ordlyd:

Skolens navn er Produktionsskolen Nordvestjylland.

Skolen er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig.

Skolens hjemsted er Lemvig kommune, hvis kommunalbestyrelse godkender skolens vedtægter. 
 
Nærværende tillæg til vedtægten er godkendt af skolens bestyrelse den 20 /4 - 2015.

Nærværende tillæg til vedtægten er godkendt af Lemvig kommunalbestyrelse, som skal godkende vedtægtsændringer den  27/5 - 2015

                

Formandens underskrift: ------------------------------------

                

Underskrift fra kommunen: ---------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Produktionsskolen Nordvestjylland | CVR: 10074592  | Tlf.: 96630108